Healthy Recipes - Okami Bio Ready to Bake Protein Pancakes

INGREDIENTS 

-1 Bag of Okami Bio Ready to Bake Pancakes.

-2 V-eeg (Vegan Egg)

-300ml Vegan Milk

 
Pancakes_ReadyToBake_OkamiBio

METHOD 

1/ Mix all the Ingredientes in a Bowl.

2/ Bake it for 20-25’ at 200º.


3/ READY TO EAT !!! 
 
 

Enjoy !!!